Page.Title ="Lifebuoy |Liên hệ";

Liên hệ

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với đại diện của chúng tôi tại địa phương bạn theo địa chỉ:

Nam Á

Ấn Độ

Gọi số diện thoại miễn phí: 1800 10 22 221
care@unilever.com

Bangladesh

Số điện thoại +880 2 987 2125
careline.bd@unilever.com

Pakistan

Số diện thoại miễn phí: 0800 13000
raabta.pk@unilever.com

Sri Lanka

Số diện thoại miễn phí: 011 262 9629
consumercare.usl@unilever.com

Đông Nam Á

Indonesia

Số diện thoại miễn phí: 0800 155 8000
suara.konsumen@unilever.com

Việt Nam

Số điện thoại +84 8 3823 6651
tuvankhachhang@unilever.com

Malaysia

Số diện thoại miễn phí: 1800 88 1315
www.unilever.com.my

Singapore

Gọi số diện thoại miễn phí: 1800 661 9767

Trung Đông

Ả-rập Xê-út

Số diện thoại miễn phí: 800 897 1480

Tiểu Vương quốc Ả-rập thống nhất / Cô-oét / Quatar / Bahrain / Oman

Số diện thoại miễn phí: 0800 53837

Ai Cập

Số diện thoại miễn phí: 0800 552 2222

Châu Phi

Nigeria

Số diện thoại miễn phí: 0800 8645 3837
customercare.nigeria@unilever.com

Ghana

Số diện thoại miễn phí: 0800 20030
customercare.ghana@unilever.com

Kenya

Gọi số diện thoại miễn phí: 0800 221 5454
consumercare.ukl@unilever.com

Nam Phi

Gọi số diện thoại miễn phí: 0860 572861
consumer.affairs-za@unilever.com

Châu Mỹ La-tinh

Bra-xin

Gọi số diện thoại miễn phí: 0800 707 7512
lifebuoy@atendimentounilever.com.br

Ac-hen-ti-na

Gọi số diện thoại miễn phí: 0800 888 6666
consumidor@sac-unilever.com.ar

Uruguay

Gọi số diện thoại miễn phí: 0800 2727
consumidor@sac-unilever.com.uy

Paraguay

Gọi số diện thoại miễn phí: 0800 119 910
consumidor@sac-unilever.com.py