Bảo Vệ Việt Nam Khỏi COVID-19, Nằm Trong Tay Bạn
Lây nhiễm chéo dễ dàng xảy ra nếu đề kháng của da không đủ mạnh mẽ