Lây nhiễm chéo dễ dàng xảy ra nếu đề kháng của da không đủ mạnh mẽ
Lây nhiễm chéo dễ dàng xảy ra nếu đề kháng của da không đủ mạnh mẽ
Lây nhiễm chéo dễ dàng xảy ra nếu đề kháng của da không đủ mạnh mẽ