Điều khoản và Điều kiện

 

Việc truy cập và sử dụng trang web của Unilever PLC/Unilever NV phải tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện, luật pháp nước Anh và xứ Wales.

 

Bản quyền

Bản quyền năm 2012 của Unilever PLC/Unilever NV. Bảo lưu mọi quyền. Mọi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong các văn bản, hình ảnh, âm thanh, phần mềm và các tài liệu khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu của Unilever PLC/Unilever NV và các công ty liên kết hoặc được đưa lên trang web với sự chấp thuận của chủ sở hữu liên quan. Việc tham chiếu tới các công ty liên kết sẽ bao gồm tham chiếu tới tất cả các thành viên của Tập đoàn Unilever*

Bạn được quyền truy cập trang web này và được phép sao chép bằng cách in, tải về ổ cứng và gửi cho người khác nhưng trong mọi trường hợp, chỉ được dùng cho các mục đích cá nhân, cung cấp thông tin và phi thương mại. Tuyệt đối không được phép bán hoặc phát tán vì lợi nhuận hoặc vì mục đích thương mại đối với bất kỳ phần sao chép nào trên trang web này; hoặc chỉnh sửa hoặc đưa vào bất cứ công trình, trang web nào khác, dù là bản cứng hay bản mềm, bao gồm việc đăng lên các trang web khác. Không cấp các quyền hoặc giấy phép khác.

 

Thương hiệu

Mọi thương hiệu xuất hiện trên trang web này thuộc quyền sở hữu hoặc được sử dụng theo giấy phép của Unilever PLC/Unilever NV và các công ty liên kết.

 

Tính khả dụng của sản phẩm

Unilever PLC/Unilever NV không tự cung cấp bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào tới khách hàng. Việc tham chiếu tới bất cứ sản phẩm hay dịch vụ nào trên trang web này không có nghĩa là mời chào bán hàng hoặc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó hiện không sẵn bán tại tất cả các nước hoặc tên, mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ đó sẽ giống như trên trang web. Do đó, các bên nên tư vấn ý kiến cụ thể của các nhà phân phối hoặc công ty liên kết Unilever PLC/Unilever NV tại địa phương để biết sản phẩm hoặc dịch vụ đó có được cung cấp hay có phù hợp hay không.

Nội dung

Thông tin trên trang web này là trung thực nhưng chỉ mang tính chất cung cấp thông tin nói chung. Do đó, không nên dựa vào các thông tin này để thực hiện một mục đích cụ thể và các thông tin này không được đảm bảo là chính xác hoặc hoàn chỉnh. Cả Unilever PLC/Unilever NV và các công ty liên kết hoặc nhân viên của các công ty liên kết không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ việc truy cập hoặc sử dụng trang web này hoặc bất cứ trang web nào liên kết với trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn đối với, bất cứ khoản tổn thất lợi nhuận, tổn thất gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc hậu quả nào.

Mọi ý kiến đóng góp, gợi ý, đồ thị, ý tưởng (bao gồm các ý tưởng về sản phẩm và quảng cáo), và các thông tin hoặc tài liệu khác bạn gửi tới Unilever PLC/Unilever NV thông qua trang web này sẽ trở thành và sẽ luôn là tài sản độc quyền của Unilever PLC/Unilever NV, bao gồm các quyền trong tương lai liên quan đến các tài liệu này thậm chí sau khi sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các điều khoản và điều kiện này. Điều này có nghĩa là bạn từ chối mọi quyền sở hữu đối với các tài liệu này và bạn thừa nhận rằng Unilever PLC/Unilever NV có quyền sử dụng không giới hạn đối với các tài liệu (hoặc ý tưởng tương tự) trong mọi phương tiện truyền thông ở thời điểm hiện tại và trong tương lại, mà không cần thông báo, bồi thường hoặc các nghĩa vụ khác đối với bạn hoặc những người khác. Điều này có nghĩa là Unilever PLC/Unilever NV không có nghĩa vụ bảo mật tài liệu bạn gửi.

Chúng tôi có quyền thay đổi và chỉnh sửa trang web này nếu thấy phù hợp mà không cần thông báo.

 

Các thông báo được liên kết

Ở nhiều điểm trên trang web, bạn sẽ thấy các đường link tự động tới các trang web khác liên quan tới một mặt nhất định của trang web này. Điều này không có nghĩa là Unilever PLC/Unilever NV hoặc công ty liên kết phải có liên quan tới các trang web đó hoặc chủ sở hữu của các trang web đó. Mặc dù Unilever PLC/Unilever NV muốn bạn xem thông tin trên các trang web đó, nhưng Unilever PLC/Unilever NV, các công ty liên kết hay nhân viên của các công ty liên kết không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ gì đối với các trang web khác hoặc bất cứ thông tin nào được trình bày trên các trang web đó, các trang web này không được Unilever PLC/Unilever NV hoặc các công ty liên kết xác thực hoặc chứng thực. Nếu bạn thấy mình đang truy cập một trang web khác, bạn có thể trở lại trang này bằng cách bấm vào mũi tên quay lại “backwards” hoặc nhập vào địa chỉ tên miền của Unilever PLC/Unilever NV.