Lây nhiễm chéo dễ dàng xảy ra nếu đề kháng của da không đủ mạnh mẽ
Đề kháng của da khỏe là nền tảng cho sức khỏe của cả nhà
Sức khỏe và vệ sinh