Không có đề kháng của da, bệnh thông thường cũng có thể hóa nguy hiểm
Không có đề kháng của da, bệnh thông thường cũng có thể hóa nguy hiểm